سبحانی

مدیر خانه موزه دکتر معین:جشنواره موسیقی امیرجاهد را در سطح ملی برگزار می کنیم

/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A-%DA%A9%D9%86%D9%8A%D9%85/

مهدی سبحانی مدیر خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد گفت: جشنواره موسیقی امیرجاهد را به صورت گسترده در قالب یک رویداد ملی برگزار می کنیم. به گزارش عصر رویداد، نشست خبری دومین جشنواره موسیقی هنرجویی «امیر جاهد» امروز دوشنبه 19 آذر 1397 در خانه موزه دکتر معین و امیرجاهد برگزار شد. «مهدی...